شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) قرآني،فرهنگي وهنريزن  گلپايگان- کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
گلپايگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - تربیتی زن ومرد1393/07/011393/06/31مسجد جامع - کوچه 20 - جنب سالن امور تربیتی اطلاعات بیشتر
گلپايگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - تربیتیزن1393/07/011393/06/31بنیاد -نبش کوچه 6 - کانون فرهنگی -تربیتی پیام اطلاعات بیشتر
گلپايگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - هنری زن1393/07/011393/06/31بلوار سلمان فارسی - جنب بانک قوامین - کانون فرهنگی تربیتی معراج اطلاعات بیشتر
گلپايگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان مذهبی زن ومرد1393/07/011393/06/31بلوار سلمان فارسی - کوچه 8 اطلاعات بیشتر
گلپايگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشی زن ومرد1393/07/011393/06/31خیابان سید السادات اطلاعات بیشتر
گلپايگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشی زن ومرد1393/07/011393/06/31بلوار سلملن فارسیاطلاعات بیشتر
گلپايگاناداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی -آموزشی -هنری زن ومرد1393/07/011393/06/31خیابان امام حسن مجتبی ( ع ) - بعد از هنرستان بهشتی اطلاعات بیشتر
گلپايگاندفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي فرهنگي-آموزشيزن  گلپايگان-خيابان آيت الله مدني-روبروي فرماندارياطلاعات بیشتر
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های قرآنی فرهنگیمرد1397/02/011397/06/31گلپایگان شهرک الوند کمیته امداد اطلاعات بیشتر
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های آموزشیزن1397/05/201397/05/21گلپایگان شهرک الوند کمیته امداداطلاعات بیشتر
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های قرآنی فرهنگیزن1397/01/201397/08/30گلپایگان کمیته امداد امام (ره)اطلاعات بیشتر
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های آموزشیزن1397/06/141397/06/14گلپایگان کمیته امداد امام اطلاعات بیشتر
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های قرآنی فرهنگیزن1397/07/241397/07/29گلپایگان کمیته امداد امام خمینیاطلاعات بیشتر
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های آموزشیمرد1397/08/111397/08/12گلپایگان شهرک الوند کمیته امداد امام (ره)اطلاعات بیشتر
گلپايگاندانشگاه علوم پزشكي آموزش مراحل آمادگی ازدواج سالم زن ومرد1397/07/291397/08/27اصفهان خ ابن سینا مرکز بهداشت استاناطلاعات بیشتر
گلپايگاندانشگاه علوم پزشكي پیشگیری ازمواجهه دوددست دوم مواددخانی زن ومرد1397/07/221397/07/29اصفهان خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
گلپايگاندانشگاه علوم پزشكي آموزش خودمراقبتی دوران بلوغزن ومرد1397/06/111397/08/06خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های قرآنی فرهنگیزن ومرد1398/02/171398/03/13گلپایگان شهرک الونداطلاعات بیشتر
گلپايگانكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های آموزشیزن1398/02/191398/02/19گلپایگان شهرک الونداطلاعات بیشتر
        
< >