شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
فريدون شهراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتمرد1393/07/011393/03/31فریدونشهر-خیابان نواب صفوی روبروی آموزش و پرورشاطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی و دوختزن  فریدونشهر - چهارصددستگاه - خ شقایق 2- آموزشگاه ریحانهاطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی و دوختزن  فریدونشهر - خ شهید مدنی - روبروی طباخی مهدی - آموزشگاه حریراطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (بافت)زن  فریدونشهر - چهارصددستگاه - خ تعاون - کوی شباهنگ 2 - آموزشگاه طرح ونقشاطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان اوقات فراغتزن ومرد1393/04/011393/6/01فریدونشهر-خیابان شهید مدنی-جنب دبیرستان آزادگاناطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشیزن ومرد1393/07/011394/06/31فریدونشهر-جیابان بسیج-مجتمع ورزشی ولایتاطلاعات بیشتر
فريدون شهركميته امداد امام خميني (ره) فرهنگي ،هنري وتربيتيزن   اطلاعات بیشتر
فريدون شهركميته امداد امام خميني (ره) قرآني ،اعتقادي وفني وحرفه اي وورزشيزن   اطلاعات بیشتر
فريدون شهركميته امداد امام خميني (ره) قرآني وفرهنگيزن   اطلاعات بیشتر
فريدون شهراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان غنی سازی اوقات فراغتزن1393/06/311394/06/31فریدونشهر-جنب اداره آموزش و پرورش کانون دخترانه امام خمینیاطلاعات بیشتر
فريدون شهردانشگاه علوم پزشكي آموزش مراحل آمادگی ازدواج سالم زن ومرد1397/08/281397/09/26اصفهان خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
فريدون شهردانشگاه علوم پزشكي آموزش خودمراقبتی دوران بلوغزن ومرد1397/08/031397/05/30خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
        
< >