شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
شهرضا كميته امداد امام خميني (ره) قرآنی ، فرهنگی ، هنری ، فنی و حرفه ایزن ومرد  شهرضا میدان مفتح خ حافظ غربی ابتدای فرعی شماره 3اطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شهرضا چهارراه طالقانی ابتدای کوچه شهید سروری روبروی ساختمان ترنجاطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوخت-هنرهای تزئینیزن  شهرضابلوار جانبازان فرعی 22 آخر کوچه سمت چپ اطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شهرضا ساختمان هلال احمراطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شهرضا خیابان حکیم فرزانه کوچه شهید رجایی جنب دکتر میربداطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شهرضا خیابان حکیم صهبافرعی 29 آخرکوچه دست راستاطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شهرضا خیابان شهید بهشتی فرعی 3اطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شهرضا خیابان حکیم الهی فرعی 9 اولین فرعی سمت چپ طبقه دوماطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شهرضا خیابان ولیعصر غربی جنب میدان شهید یوسفیاناطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی ودوختزن  شهرضا سروستان فاز 3 خیابان ارم ابتدای فرعی 4اطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوختهای سنتی)زن  خیابان حکیم صهبا کوچه 13اطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوختهای سنتی)-طراحی ودوختزن  شهرضا میدان شادمند کوچه 29اطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي صنایع دستی (دوختهای سنتی)-صنایع دستی (بافت)زن  شهرضا ساختمان هلال احمراطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي هنرهای تزئینی-صنایع دستی (دوختهای سنتی)صنعت چرمزن  شهرضا خیابان حکیم الهی روبروی فرش سلیماناطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان مسابقه تقويم امام خمينيزن ومرد1393/11/151393/11/25شهرضا چهارراه شهردارياطلاعات بیشتر
شهرضا اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  زن ومرد   اطلاعات بیشتر
شهرضا بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان تفسیر قرآنزن1397/02/021397/12/25شهرضا- خیابان ارشاد- بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرضااطلاعات بیشتر
شهرضا بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان فوتسالمرد1397/05/021397/12/28شهرضا- سالن ورزشی پنج آذر اطلاعات بیشتر
شهرضا بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان کلاس شنامرد1397/06/201397/12/28شهرضا-استخر دریااطلاعات بیشتر
شهرضا بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان کلاس بوچیامرد1397/01/191397/12/28شهرضا-خیابان ارشاد-سالن ورزشی بنیاد شهید شهرضااطلاعات بیشتر
        
< >