شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) قرآنی،فرهنگی ،هنری،فنی وحرفه ایزن ومرد  سمیرم - فلکه ساعت -خیابان فلسطین -کانون دائم امام علی(ع)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) قرآنی وفرهنگیزن ومرد  سمیرم-فلکه ساعت- خیابان فلسطین- کانون امام علی (ع)اطلاعات بیشتر
سميرماداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی هنری زن  سمیرم -میدان معلم- جنب آموزش وپرورش - ضمیمه دبیرستان نیرومنداطلاعات بیشتر
سميرماداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی هنریمرد  سمیرم - خیابان فلسطین-کوچه شهید موحد- اطلاعات بیشتر
سميرماداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی هنریمرد  سمیرم -خیابان فلسطین-کوچه شهید موحد -کانون بهار اندیشهاطلاعات بیشتر
سميرمدفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي آموزشي-فرهنگي- انتخاب کنيد -  سميرم-فلكه ماندگار-طبقه دوم شيشه فروشي داوودياطلاعات بیشتر
سميرمدفتر امور بانوان و خانواده استانداري برنامه هاي فرهنگي-آموزشي- انتخاب کنيد -  حنا-شهرك شهيد گودرزي-ابتداي خ يادگاراناطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) قصه گوئیزن ومرد1397/01/231397/06/22سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) اوقات فراغتزن ومرد1397/01/301397/06/22سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) قصص قرانیزن ومرد1397/01/281397/06/20اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) بازیهای گروهی مفهومیزن ومرد1397/01/211397/06/20اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) پرورش اندیشه خلاقمرد1397/03/221397/03/29اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) کرگاههای مشاورهزن ومرد1397/01/211397/06/29اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) کارگاههای آشنائی با اخلاق اسلامیزن ومرد1397/01/301397/06/22اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) مهارتهای نوجوانیزن ومرد1397/01/301397/06/01اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) مشاوره نوجوانانزن ومرد1397/01/301397/06/01اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) مهارتهای هنریزن ومرد1397/01/301397/06/01اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) کتابخوانی و پژوهشزن ومرد1397/01/301397/06/22اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) برنامه های ورزشیزن ومرد1397/01/301397/06/22اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
سميرمكميته امداد امام خميني (ره) آموزش های فرهنگی و اجتماعیمرد1397/04/071397/06/22اصفهان-شهرستان سمیرم میدان ساعت کانون فرهنگی تربیتی امام علی(علیه السلام)اطلاعات بیشتر
        
< >