شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
خور و بيابانك —اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان زن   اطلاعات بیشتر
خور و بيابانك اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگي هنريمرد   اطلاعات بیشتر
خور و بيابانك اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگي هنريزن   اطلاعات بیشتر
خور و بيابانك كميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی هنری تربیتیزن ومرد1397/04/011397/06/31خورو بیابانک-خیابان شهداء-موسسه فرهنگی قرآنی ثامن الائمهاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك دانشگاه علوم پزشكي آموزش مراحل آمادگی ازدواج سالم زن ومرد1397/08/121397/08/15اصفهان خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
خور و بيابانك دانشگاه علوم پزشكي پیشگیری ازمواجهه دوددست دوم مواددخانی زن ومرد1397/07/241397/09/28اصفهان خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرکاره اموزشیمرد1398/04/151398/04/30خیابان شهرداری ساختمان اداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرهفته مبارزه بامواد مخدرزن ومرد1398/04/051398/04/05خیابان شهرداری مرکز اداریاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرثبت طرح شوق رویشزن ومرد1398/04/051398/04/30خیابان شهرداری مرکزاداری جمعیت واحد جواناناطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرهفته جوانمرد1398/02/301398/02/30خیابان شهرداری ساختمان اداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرهفته مبارزه بامواد مخدرزن ومرد1398/04/051398/04/05خیابان شهرداری مرکزاداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرطرح ملی فشارخونزن ومرد1398/03/181398/03/18خیابان شهرداری مرکزاداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرارمغان مهرزن ومرد1398/03/181398/05/24خیابان شهرداری مرکزاداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرمسلبقات جام رمضانمرد1398/03/181398/03/28خیابان شهرداری مرکزاداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرکارگاه آموزشیزن1398/04/151398/04/18خیابان شهرداری ساختمان اداری جمعیت اطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرکارگاه آموزشیزن1398/05/151398/05/25خیابان شهرداری ساختمان اداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرکارگاه آموزشیزن1398/05/011398/05/15خیابان شهرداری ساختمان اداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرغبارروبی گلزار شهدای گمناممرد1398/06/031395/06/03خیابان شهرداری اطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرکارگاه آموزشیمرد1398/05/031395/06/03خیابان شهرداری مرکزاداری جمعیتاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك جمعیت هلال احمرکارگاه آموزشیمرد1398/05/031395/06/03خیابان شهرداری مرکزاداری جمعیتاطلاعات بیشتر
        
< >