شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
خور و بيابانك —اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان زن   اطلاعات بیشتر
خور و بيابانك اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگي هنريمرد   اطلاعات بیشتر
خور و بيابانك اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگي هنريزن   اطلاعات بیشتر
خور و بيابانك كميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی هنری تربیتیزن ومرد1397/04/011397/06/31خورو بیابانک-خیابان شهداء-موسسه فرهنگی قرآنی ثامن الائمهاطلاعات بیشتر
خور و بيابانك دانشگاه علوم پزشكي آموزش مراحل آمادگی ازدواج سالم زن ومرد1397/08/121397/08/15اصفهان خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
خور و بيابانك دانشگاه علوم پزشكي پیشگیری ازمواجهه دوددست دوم مواددخانی زن ومرد1397/07/241397/09/28اصفهان خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
        
< >