شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
خوانساركميته امداد امام خميني (ره) قرآنی،فرهنگی و هنریزن ومرد  خوانسار-بلوار شهید سیدعلی اکبر صادقی- کمیته امداد امام خمینیاطلاعات بیشتر
خوانساركميته امداد امام خميني (ره) قرآنی،فرهنگیزن ومرد  خوانسار-بلوار شهید سیدعلی اکبر صادقی- کمیته امداد امام خمینی خوانساراطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی و دوختزن  بالاتر از پل دختر- ساختمان بيمه خدمات درماني- طبقه دوم اطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی و دوختزن  خوانسار-میدان امام- روبروی بانک ملیاطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - هنری - ورزشیمرد   اطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - هنری - ورزشیمرد1393/07/011394/06/31خوانسار - خیابان شهداء - جنب مدرسه شهید شجاعی اطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - هنری - ورزشی- علملزن1393/07/011394/06/31خوانسار - خیابان شهداء - اطلاعات بیشتر
خوانساركميته امداد امام خميني (ره) قرآنی و فرهنگیزن ومرد1397/04/051397/06/15خوانسار- کمیته امداد امام خمینیی(ره) خوانساراطلاعات بیشتر
خوانساردانشگاه علوم پزشكي آموزش مراحل آمادگی ازدواج سالم زن ومرد1397/09/191397/09/19اصفهان خ ابن سینا مرکز بهداشت استاناطلاعات بیشتر
خوانساردانشگاه علوم پزشكي آموزش خودمراقبتی دوران بلوغزن ومرد1397/07/171397/07/17خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استانپیشگیری از اعتیادزن ومرد1398/05/201398/05/26روستای ارجنکاطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استانپیشگیری از اعتیادزن ومرد1398/05/231398/05/26روستای ویست مسجد امام حسن (ع)اطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استاننقاشیزن ومرد1398/04/081398/05/30خوانسار -خ امام -روبروی بانک صادرات -مهد کودک ستاره سهیل اطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استانپیش از ازدواجزن1398/05/141398/05/16روستار ارجنکاطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استانمهارتهای زندگی بزرگسالیزن1398/05/191398/05/21روستایی ارجنک -پایگاه بسیجاطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استانفرزند پروریزن1398/05/261398/05/29روستای ارجنک - پایگاه بسیجاطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استانبازی با واژگان انگلیسیزن ومرد1398/04/081398/05/30خوانسار -خ امام- روبروی بانک صادارت- مهد ستاره سهیلاطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استانژیمناستیکزن ومرد1398/04/081398/05/30خوانسار -خ شهدا -ساختمان مهد قرآن -مهد غنچه های نرگساطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استاننقاشیزن ومرد1398/04/081398/05/30خوانسار -خیابان شهداء -مهد غنچه های نرگساطلاعات بیشتر
خوانساربهزیستی استانکاردستیزن ومرد1398/04/081398/05/30خوانسار -خ شهداء-مهد غنچه های نرگساطلاعات بیشتر
        
< >