شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
خوانساركميته امداد امام خميني (ره) قرآنی،فرهنگی و هنریزن ومرد  خوانسار-بلوار شهید سیدعلی اکبر صادقی- کمیته امداد امام خمینیاطلاعات بیشتر
خوانساركميته امداد امام خميني (ره) قرآنی،فرهنگیزن ومرد  خوانسار-بلوار شهید سیدعلی اکبر صادقی- کمیته امداد امام خمینی خوانساراطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی و دوختزن  بالاتر از پل دختر- ساختمان بيمه خدمات درماني- طبقه دوم اطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي طراحی و دوختزن  خوانسار-میدان امام- روبروی بانک ملیاطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - هنری - ورزشیمرد   اطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - هنری - ورزشیمرد1393/07/011394/06/31خوانسار - خیابان شهداء - جنب مدرسه شهید شجاعی اطلاعات بیشتر
خوانساراداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - هنری - ورزشی- علملزن1393/07/011394/06/31خوانسار - خیابان شهداء - اطلاعات بیشتر
خوانساركميته امداد امام خميني (ره) قرآنی و فرهنگیزن ومرد1397/04/051397/06/15خوانسار- کمیته امداد امام خمینیی(ره) خوانساراطلاعات بیشتر
خوانساردانشگاه علوم پزشكي آموزش مراحل آمادگی ازدواج سالم زن ومرد1397/09/191397/09/19اصفهان خ ابن سینا مرکز بهداشت استاناطلاعات بیشتر
خوانساردانشگاه علوم پزشكي آموزش خودمراقبتی دوران بلوغزن ومرد1397/07/171397/07/17خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
        
< >