شهر نام موضوع جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان آدرس  
برخوار اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - علمی - قرآنی - ورزشی زن1393/07/011394/06/31دولت آباد - جنب آموزش و پرورش اطلاعات بیشتر
برخوار اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - علمی - قرآنی - ورزشیمرد1393/07/011394/06/31دولت آباد - حبیب آباد - جنب شهرداری اطلاعات بیشتر
برخوار اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان فرهنگی - علمی - قرآنی - ورزشیزن1393/07/011394/06/31برخوار - دستگرد اطلاعات بیشتر
برخوار اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشی زن ومرد1393/07/011394/06/31دولت آباد - جنب هنرستان سحر اطلاعات بیشتر
برخوار اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشیمرد1393/07/011394/06/31دولت آباد - جاده حبیب آباد - روبرو ایستگاه شیر اطلاعات بیشتر
برخوار اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشیزن ومرد1393/07/011394/06/31حبیب آباد - جنب شهرداری اطلاعات بیشتر
برخوار اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ورزشیمرد1393/07/011394/06/31خورزوق - اسلام آباد - روبروی گلزار شهدا اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) پیاده روی اربعینزن ومرد1397/07/241397/08/23میدان انقلاب -بلوار دانشگاه - خ گلزار-کمیته امداد امام خمینی (ره) اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) اردوی زیارتی -آموزشی مشهد مقدس زن ومرد1397/02/011397/06/31میدان انقلاب -بلوار دانشگاه - خ گلزار-کمیته امداد امام خمینی (ره) اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) اردوی زیارتی -آموزشی مشهد مقدس زن ومرد1397/07/251397/08/01میدان انقلاب -بلوار دانشگاه - خ گلزار-کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) اردوی زیارتی -آموزشی مشهد مقدس زن ومرد1397/09/221363/09/27میدان انقلاب -بلوار دانشگاه - خ گلزار-کمیته امداد امام خمینی (ره) اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) آموزش همسران جوانزن ومرد1397/02/011397/09/30میدان انقلاب -بلوار دانشگاه - خ گلزار-کمیته امداد امام خمینی (ره) اطلاعات بیشتر
برخوار دانشگاه علوم پزشكي آموزش خودمراقبتی دوران بلوغزن ومرد1397/06/111397/06/25خ ابن سینا مرکزبهداشت استاناطلاعات بیشتر
برخوار سازمان تبليغات اسلامي بوستان معرفت زن ومرد1398/06/301398/03/30دولت آباد - خیابان طالقانی - جنب بیمارستان امام رضا (ع)اطلاعات بیشتر
برخوار سازمان تبليغات اسلامي اوقات فراغتزن ومرد1398/06/301363/10/22دولت آباد - خیابان میثم-کوچه مروارید-خانه قران اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) اردوی وارثین (دانش آموزی)استان فارسزن1398/04/181398/04/25برخوار-خ گلزار-ک پدارم -کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) اردوی وارثین (دانش آموزی) استان فارسمرد1398/04/071398/04/15برخوار-خ گلزار-ک پدارم -کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) اردوی دانشجوییزن1398/05/011398/05/05برخوار-خ گلزار-ک پدارم -کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) اردوی دانش آموزیمرد1398/04/201398/04/25برخوار-خ گلزار-ک پدارم -کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
برخوار كميته امداد امام خميني (ره) اردوی دانش آموزیزن1398/05/111398/05/15برخوار-خ گلزار-ک پدارم -کمیته امداد امام خمینی (ره)اطلاعات بیشتر
        
< >