کمیته تخصصی در موضوع غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان اصفهان برگزار می شود.

دکتر سلطان حسینی با اشاره به ضرورت هماهنگی در برنامه یزی اوقات فراغت جوانان استان گفت: با توجه به اهميت و لزوم برنامه ريزي صحيح براي اوقات فراغت جوانان، دستگاههای متعددی در استان وجود دارند كه با هدف غنی سازی این اوقات برای جوانان فعالیت می کنند.  لذا در راستای ساماندهی اوقات فراغت جوانان با بهره مندی از ظرفیت ارزشمند دستگاه های عضو ستاد  استانی ساماندهی امور جوانان، اقدامات اوقات فراغت در سطح استان با توجه به نیازها و اولویت های جوانان توسط کارشناسان دستگاه ها ی اجرایی هماهنگ گردیده و از موازی کاری، اقدامات نامرتبط و غیرضروری جلوگیری به عمل می آید.  

مدیر کل ورزش و جوانان استان مهمترین هدف از تشکیل کمیته تخصصی اوقات فراغت را  توسعه کمی و کیفی ظرفیتها و امکانات دستگاه های عضو ستاد  استانی ساماندهی امور جوانان جهت غنی سازی برنامه های اوقات فراغت جوانان استان عنوان نمود.