همایش بزرگ نشاط در خانواده در آران و بیدگل برگزار شد