نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانواده های ایتام و محسنینآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانوادگیآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانوادگیآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان ورزشیمهدی رضاییاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان امادگی جسمانی ایروبیک تکواندومهناز معتمدی اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان والیبال بسکتبال  اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان تمامی رشته های رزمیمیترا جویاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان اموزش شطرنجمحمد علی غضنفریاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بدنسازیسید محمد قریشیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان کوهنوردیمحمد رضا حسنیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان ایروبیک بدنسازیندا وفاییاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان کلاس اموزشی و تفریحیپیمان گرامیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان  امیر حسین خسروانیاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...