نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی سالمندانابراهیم عرب بیگیاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی آموزشی زیارتیابراهیم عرب بیگیاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی آموزشیابراهیم عرب بیگیاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) برنامه های شاد کودکانهابراهیم عرب بیگی اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان   اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان آموزش طلاوت قران اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان تکنیک برتر اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) جلسه آموزشیابراهیم عرب بیگیاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی فرهنگی تربیتیابراهیم عرب بیگیاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی سه روزه فرهنگی تربیتی اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی سه روزه فرهنگی تربیتی اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) جشن تکلیف و اردوی یکروزهابراهیم عرب بیگیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان دین و دانش و حجاب و عفاف اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...