نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزاری تور رصدیابراهیم یزدیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزاری تور رصدیابراهیم یزدیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزاری تور رصدی ابراهیم یزدی اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانوادگیآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانوادگیآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانواده های ایتام و محسنینآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانوادگیآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانوادگیآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان ورزشیمهدی رضاییاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان امادگی جسمانی ایروبیک تکواندومهناز معتمدی اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان والیبال بسکتبال  اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان تمامی رشته های رزمیمیترا جویاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...