نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان مفاهیم قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان آموزش صوت ولحنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان روخوانی قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان روان خوانی قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان روان خوانی قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان حفظ قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان حفظ قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان حفظ قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان حفظ قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان حفظ قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان حفظ قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان تفسیر قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان آموزش تجوید قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...