نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان فرهنگیخانم سلیمیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان غنی سازی اوقات فراغت اطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان والیبال آزادگانالهه نصیریاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان والیبال خواهرانالهه نصیریاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان آمادگی جسمانی خواهرانالهه نصیریاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان بسکتبال با ویلچر جانبازانالهه نصیریاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان کلاس بوچیاالهه نصیریاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان کلاس شناالهه نصیریاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان فوتسالالهه نصیریاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان تفسیر قرآنالهه نصیریاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان مفاهیم قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان آموزش صوت ولحنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان روخوانی قرآنفاطمه سادات فاطمیاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...