نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
سازمان تبليغات اسلامي فرهنگي قرآنيآقاي طاهري پوراطلاعات بیشتر
سازمان تبليغات اسلامي فرهنگي قرآنيفاطمه عليزادهاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان ایروبیکخانم خوبیاطلاعات بیشتر
سازمان تبليغات اسلامي فرهنگي قرآنيمرتضي پشتيباناطلاعات بیشتر
سازمان تبليغات اسلامي فرهنگي قرآني متنوعمحمدرضا سيدياطلاعات بیشتر
سازمان تبليغات اسلامي قرآني و غيرهمعصومه محلوجياطلاعات بیشتر
سازمان تبليغات اسلامي   اطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزاریهمایش کوهنوردیفاطمه رمضانپوراطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزاری تور رصدیابراهیم یزدیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزاری تور رصدیابراهیم یزدیاطلاعات بیشتر
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزاری تور رصدی ابراهیم یزدی اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوی خانوادگیآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) اردوآقای دهقی-خانم ریاضتاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...