نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
كميته امداد امام خميني (ره) اعزام به اردو مسئول فرهنگی دهاقان اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) امداد ونجات مسئول فرهنگی دهاقان اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) خانواده آماده مسئول فرهنگی دهاقان اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) کار گاه آموزشی پیشگیری از اعتیادکیامرث افخمی اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) روانخوانی قرآن کریم (ترنم نور ) کیامرث افخمی اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی کیامرث افخمی اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) مسابقات قرآنی کیامرث افخمی اطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) فرهنگی کیامرث افخمی اطلاعات بیشتر
دانشگاه علوم پزشكي آموزش مهارتهای زندگیدکترکمال حیدریاطلاعات بیشتر
دانشگاه علوم پزشكي نوجوان سالمدکترکمال حیدریاطلاعات بیشتر
دانشگاه علوم پزشكي آموزش مدیریت هیجانات واسترس دکترکمال حیدریاطلاعات بیشتر
كميته امداد امام خميني (ره) تصحیح قرائت نمازاعظم ارجمندی نژاداطلاعات بیشتر
دانشگاه علوم پزشكي آموزش خودمراقبتی دوران بلوغدکترکمال حیدریاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...